Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobra Łąka

Ul. Szkocka 8

55-095 Dobroszów Oleśnicki

mojadobralaka@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dostępu do usług specjalistycznego wsparcia świadczonego on-line w ramach Platformy www.liniaspecjalna.pl, na podstawie dobrowolnych wiadomości e-mail przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
· prawo dostępu do treści danych;
· prawo do sprostowania danych;
· prawo do usunięcia danych;
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
· prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie niezbędnych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do usługi bezpośredniego wsparcia specjalistycznego świadczonego w ramach Platformy Usług Specjalistycznych, w zakresie wynikającym z zapisów regulaminu. Nie podanie danych (adres poczty elektronicznej) uniemożliwi możliwość nawiązania konsultacji.

Nie podanie adresu e-mail uniemożliwi nawiązanie kontaktu poprzez formularz kontaktowy na Platformie www.liniaspecjalna.pl.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Do skorzystania z konsultacji on-line ze specjalistą, konieczne jest jedynie podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej. Administrator nie będzie prosił o podanie danych jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny itd.